Ona Dulkytė

1942.04.02 – 2013.01.07

 

 

Ona Dulkytė gimė 1942 m. balandžio 2 dieną Anykčių rajone, Ragaišių kaime Onos ir Alekso Dulkių šeimoje. Ji buvo trečias vaikas šeimoje: turėjo vyriausią brolį Steponą, gimusį 1937 m. ir seserį Danutę, gimusią 1939 m. 1944 m. dar gimė jauniausia sesutė Stefanija, 1948 m. - brolis Bronius, o 1951 m. tremtyje – brolis  Albertas. Tėvai buvo valstiečiai, tuo metu turėjo 36 ha žemės, tačiau žemė buvo nederlinga, smėlinga, apaugusi krūmais, todėl šeima vertėsi sunkiai. Tačiau tuometinės Tarybų valdžios požiūriu, tėvai turėjo per daug žemės, todėl juos buvo būtina nubuožinti ištremiant į Sibirą. 1948 m. per didįjį kaimo žmonių trėmimą, Dulkių šeima buvo ištremta į Sibirą, Krasnojarsko sritį Kamarčiagą – išvežė tėvus, dukteris Onutę ir Stefaniją ir 3 mėn broliuką Bronių, kuris, nesulaukęs metukų, iš bado Sibire mirė. Lietuvoje pas kaimynus pasiliko sesuo Danutė, o pas gimines – brolis Steponas.

 

Pradinę mokyklą Onutė pradėjo lankyti 1949 m. Kedrovyj Log kaime, kuris buvo apie kilometrą nuo barako. Pamokos vyko rusų kalba, o tuometiniai lietuviai tremtinių vaikai, daugiausia bendravę lietuviškai, pradžioje mažai ką suprasdavo. Baigusi pradinę mokyklą, Onutė toliau mokėsi Orešnos mokykloje, esančioje už 15 km. ir gyveno internate, tik savaitgaliais pakeleivingais traukiniais grįždavo pas tėvus. Šioje mokykloje mokėsi daugybės tautybių vaikai: ukrainiečiai, lenkai, buriatai, graikai. 1957 m. pavasarį Onutė, baigusi 8 klases Orešnoje, su šeima išvažiavo į gimtinę, kadangi šeima jau 1956 m. rudenį buvo gavusi leidimą grįžti į Lietuvą.

Grįžusi į tėviškę, 9-tą klasę rusų kalba baigė Anykščių vakarinėje mokykloje, o 10 klasę rusų kalba mokėsi Utenos mokykloje.

 

1959 m. Onutė įstojo į Vilniaus Valstybinio V.Kapsuko vardo Universitetą fizikos ir matematikos fakultetą matematikos specialybę rusų grupę. Po pirmo kurso perėjo į lietuvių kalbos grupę. 1964 m., baigdama studijas universitete, apgynė diplominį darbą „Skaidymas į klases pagal nežinomą požymį“, vadovas – fizikos-matematikos mokslų kand. A.Tempelmanas.

Baigusi VVU, 1965 m. sausio mėn. Ona Dulkytė pradėjo dirbti Fizikos ir matematikos institute moksline bendradarbe. 1977 m. FMI suskilo į du: Matematikos ir kibernetikos institutą bei Fizikos institutą, o 1990 m. Matematikos ir kibernetikos institutas pavadintas Matematikos ir informatikos institutu. Šiame institute, tik kaskart keitusiame savo pavadinimą, ji išdirbo iki pat 2002 m., kada išėjo į pensiją.

 

Ona Dulkytė nuo 1975 iki 1979 m. mokėsi aspirantūroje Maskvoje. Jos mokslinio darbo tema buvo susijusi su požeminių vandens atsargų įvertinimu ir prognozavimu, hidrodinamikos lygčių sprendimo metodų tolesniu vystymu, hidrogeologinės informacijos apdorojimu, hidrologinių Lietuvos žemėlapių sudarymu, naudojant ESM. Buvo sudarytas Šiaulių vandenvietės matematinis modelis. Su ESM atlikus skaičiavimus, buvo gautos prognozinės slėgimo kritimo linijos eksploatuojamame vandeningame horizonte. Taikant matematinį modelį nustatyta, kiek, eksploatuojant Šiaulių vandenvietę, nukris vandens lygis aplinkinių miestų ir gyvenviečių gręžiniuose.

1986 m. sausio 15 d. Sąjunginiame vandens ir tiekimo, kanalizacijos, hidrotechninių įrengimų ir inžinerinės hidrogeologijos MTJ Maskvoje Ona apgynė technikos mokslų kandidato laipsnį „Hidrogeologinių parametrų skaičiavimo metodika naudojant ESM“, moksliniai vadovai: geolog. mineral. m. dr. N.A.Ogilvi, fizikas-matematikas m. kand. B. Kvedaras. Diplomas įteiktas 1986 m. gegužės 7d.

Ona Dulkytė sudarė programinę sistemą geofiltraciniams parametrams skaičiuoti pagal bendruosiuos išpumpavimus, ši sistema naudojama įvertinant požeminio vandens eksploatacines atsargas, ruošiant naujas vandenvietes Vilniuje, Tiumenėje, Minske, Maskvoje ir kitur.

1987 m. rugpjūčio 7 d. tapo Lietuvos TSP MT Premijos laureate, pasirašė LTSR MT pirmininkas Vytautas Sakalauskas ir Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos pirmininkas Juozas Antanavičius.

1993 m. kovo 19 d. Lietuvos mokslo taryba Onai Dulkytei nostrifikavo mokslo laipsnį, suteiktą už technikos mokslų kandidatės disertaciją ir 1993 m. lapkričio 4 d. suteikė matematikos mokslų daktarės laipsnį, kurį pasirašė Nostrifikacijos komisijos pirmininkas prof. habil.. dr. L. Saulis ir Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. habil. dr. L. Kadžiulis.

                                                                          Onutė su kolegomis: (nuo kairės pusės) mat. dr. B. Kvedaras, mat. daktarai A. Grigelionis, J. Macionis, S. Rutkauskas.  
 

Nuo ankstyvos vaikystės Ona turėjo nedidelę fizinę negalią, todėl, išėjusi į pensiją dirbo Vilniaus miesto Karoliniškių padalinio invalidų draugijos pirmininke. Vilniaus miesto savivaldybės Karoliniškių seniūnija daug kartų buvo išreiškusi padėką Onutei už nuoširdų rūpestį žmonių su              negalia interesais, pagalbą sprendžiant jų problemas, už aktyvų dalyvavimą „Maisto banko“ akcijoje. Tik susirgusi 2012 m. pradžioje atsisakė Karoliniškių invalidų draugijos pirmininkės pareigų. Kamuojama sunkios onkologinės ligos, paskutinius savo gyvenimo mėnesius praleido savo tėviškėje Anykščių rajone pas vyriausią seserį Danutę.

Onutė mirė 2013 m. sausio 7 d., palaidota prie pat savo gimtinės Ragaišių kaime esančiose Mičionių kaimo kapinaitėse Dulkių šeimos kape. Kadangi Onutė nebuvo sukūrusi savo šeimos, ji ypatingai rūpinosi, padėjo seserims, broliams, jų vaikams. Šviesus Onutės atminimas ilgam išliks ne tik artimųjų, bet ir bendradarbių, draugų ir kitų ją pažinojusių širdyje.